top of page

regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.lapidem.pl.

I. Postanowienia Ogólne

1. Definicje:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;Dostawca – przedsiębiorca (firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek) wybrany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów;Klient – osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późniejszymi zmianami);Kodeks Postępowania Cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodek Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami);Konsument – osoba fizyczna spełniająca przesłanki określone w art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;Konto Klienta – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta w następstwie dokonania przez niego rejestracji na Stronie Sklepu Internetowego;Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą;Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.sklep.lapide.plSerwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie www.lapidem.pl Sprzedawca – Sklep Lapidem; Several Sp. z o.o. Adres: ul. Dąbrowskiego 77a 60-529 Poznań  Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;Towar – wyrób (produkt) dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie;Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu Internetowego;Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827);Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.);Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.

2. Regulamin został wydany na podstawie artykułu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży Towarów dokonywanej w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Regulamin określa między innymi zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego i obejmuje w szczególności następujące rodzaje i zakres usług:

a. zasady rejestracji i korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

b. zasady i warunki dokonywania Zamówień Towarów w Sklepie Internetowym;

c. zasady i warunki zawierania Umów sprzedaży przy pomocy usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego;

d. zasady prowadzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę;

e. zasady świadczenia usługi newsletter drogę elektroniczną.

4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).

5. Sprzedawca udostępnia Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. Zmiany te nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.

9. Klient korzystający ze Strony Sklepu Internetowego (i samego Sklepu Internetowego) jest zobowiązany do:

a. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz nie wykorzystywania Sklepu Internetowego oraz Strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem;

b. nie naruszania dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich;

c. wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny;

d. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania się do niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sieci Internet;

e. nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.

 

II. Dokonywanie i realizacja Zamówień

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe siedem dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.

2. Klient może dokonywać Zamówień bez uprzedniego dokonania rejestracji oraz po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nie jest koniecznym warunkiem składania przez Klientów Zamówień w Sklepie Internetowym.

3. Rejestracja pozwala na utworzenie indywidulanego Konta Klienta, dzięki czemu Klient może korzystać z szeregu dodatkowych funkcji pozwalających między innymi na oszczędzaniu czasu przy dokonywaniu kolejnych Zamówień. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się loginem (indywidualnym identyfikatorem – adresem poczty elektronicznej/e-mail Klienta) i hasłem ustalonym przez niego w formularzu rejestracyjnym. Login oraz hasło, które powinno mieć nie mniej niż 6 znaków, stanowią dane poufne. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku szkód poniesionych przez Klienta w związku z ich utratą przez Klienta lub ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Aktualizowanie lub modyfikowanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym może być dokonywane przez Klienta przy wykorzystaniu hasła i loginu służących logowaniu się przez Klienta w celu dokonania Zamówienia.

4. W trakcie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywania materiałów Sprzedawcy w formie elektronicznej – newslettera, o którym mowa w punkcie IX niniejszego Regulaminu. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.

5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) wyszczególniony w formularzu rejestracyjnym informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

6. W celu dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient winien wejść na Stronę Internetową Sklepu Internetowego oraz wykonywać kolejne czynności na podstawie wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.

7. Składanie Zamówienia jest dokonywane przy wykorzystaniu formularza Zamówienia dostępnego po zalogowaniu się przez Klienta do Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub przy wykorzystaniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez dokonywania rejestracji. Wybór Towarów następuje poprzez ich dodawanie do koszyka (kliknięcie na „Dodaj do Koszyka”).

8. W przypadku niektórych produktów marki Lapidem można (a w niektórych przypadkach jest to niezbędne) skorzystać na etapie kompletowania Zamówienia z dodatkowych możliwości oferowanych przez Sklep Internetowy, takich jak: wybór kamienia, wybór rodzaju i koloru zawieszki, wybór koloru łańcuszka i nitki oraz określenie rozmiaru wyrobu. Funkcje te są widoczne na Stronie Sklepu Internetowego.

9. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia oraz wskazaniu przez niego sposoby dostawy i formy płatności pojawi się na ekranie podsumowanie dokonywanego Zamówienia zawierające między innymi następujące dane:

a. zamawiany Towar lub Towary;

b. cena jednostkowa poszczególnych Towarów (z rozbiciem na cenę netto, podatek VAT i cenę brutto) oraz cena zbiorcza w przypadku zamawiania więcej niż jednego Towaru;

c. koszt dostawy w formie wybranej przez Klienta.

10. Wysłanie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie na „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów, których dotyczy Zamówienie.

12. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia („Potwierdzenie” lub „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia”). Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru, znajdzie się między innymi numer Zamówienia, którego dokonał Klient oraz wymagane informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13. W sytuacji, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia.

14. Zamówienia Towarów mogą być składane w ciągu całej doby. W przypadku, gdy Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w dniu roboczym pomiędzy godzinami 24.01 a 16.00 przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w tym samym dniu. W każdym innym przypadku przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w pierwszym Dniu roboczym następującym bezpośrednio po Dniu roboczym, w którym Klient otrzymał Potwierdzenie.

15. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i jest zgodna z treścią niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w każdym z następujących przypadków:

a. formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;

b. zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.

17. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot ten będzie miał miejsce w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym powyższa kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.

III. Ceny, koszty przesyłki oraz metody i warunki płatności

1. Ceny Towarów są określane i podawane w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

2. Cena Towaru zamieszczona na Stronie Internetowej ma charakter wiążący dla Klienta i Sprzedawcy od chwili otrzymania przez Klienta w formie poczty elektronicznej (e-mailowej) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do czasu realizacji Zamówienia.

3. Koszt dostawy (przesłania Towaru) dokonywanej przez Sprzedawcę na adres podany przez Klienta znajduje się w zakładce realizacja zamówienia 

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za kupowane Towary:

a. płatność online (e-przelewem) dokonywana za pośrednictwem systemu PayPal obsługiwanego przez paypal.com; sposoby i zasady dokonywania płatności za pośrednictwem systemu PayU znajduje się na www.paypal.com l;b. kartą debetową/ kredytową VISA lub MasterCard za pośrednictwem systemu Dotpay obsługiwanego przez paypal.com. 

c. przelew bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w PKO BP  numer: 37 1020 4027 0000 1602 1450 5335; Several Sp. z o.o. Adres: ul. Dąbrowskiego 77a 60-529 Poznań

d. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk Dostawcy przy dokonywaniu dostawy Towaru.

5. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia

IV. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest możliwa wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie będzie realizował jakichkolwiek Zamówień, w których jako miejsce dostawy zostało określone miejsce (miejscowość) leżące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy w formie przesłania Towarów przez Sprzedawcę, dostawy są realizowane za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

4. Złożenie Zamówienia przez Klienta automatycznie oznacza akceptację warunków i kosztów dostawy Towaru.

5. Dostawa Towaru zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 7 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności gotówką (za pobraniem) dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie 7 Dni Roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

6. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy.

7. W związku z tym, że wszystkie Towary marki Lapidem wykonywane są ręcznie, może się zdarzyć w wyjątkowych przypadkach, że czas realizacji Zamówienia przedłuży się. W takiej sytuacji Klientowi zostanie przesłana (w Dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienie złożonego przez Klienta) na podany przez niego adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacja, w której Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji Zamówienia. Klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego Zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w na adres poczty elektronicznej (e-mail) kontakt@lapidem.pl Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w powyższym e-mailu. Zwrot ten zostanie dokonany w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację Klienta ze złożonego Zamówienia.

8. Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT na maila wskazanego w zamówieniu lub razem w przesyłce z zamówieniem. W przypadku dokonania Zamówienia przez Klienta – osobę fizyczną, dowodem zawarcia transakcji jest paragon fiskalny.

9. Przy odbiorze przysyłki Klient może sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem numeru telefonu znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@lapidem.pl

10. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Nie uchybia to prawu Klienta do dokonania reklamacji Towaru lub innym uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku nie odebrania przez Klienta, bez podania przyczyn, przesyłki w terminie 10 dni do daty, w którym Dostawca pozostawił awizo, Sprzedawca oraz Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie dotyczącymi dokonywania zwrotów środków pieniężnych. Powyższe prawo odstąpienia od umowy przysługuje również Sprzedawcy oraz Klientowi: a) w przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności online (e-przelewem) lub przelewem bankowym i płatność ta nie zostanie dokonana w terminie 10 dni od dnia, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

V. Uprawnienie w zakresie odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo – na mocy przepisów Ustawy o prawach konsumenta – do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego Towaru. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed tym terminem, oraz odesłanie  produktu wraz z opakowaniem ozdobnym.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć pisemnie na adres e-mail: kontakt@lapidem.pl

3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwracane są koszty zakupionego zamówienia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i otrzymał zwrot wysłanych produktów.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje ona uznana za niezawartą. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: Lapidem ul. Wiklinowa 16, 62-023 Kamionki 

5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę, o której mowa z art. 32 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, na to aby Sprzedawca dokonał zwrotu należnych Klientowi kwot na podany przez niego rachunek bankowy. Klient nie będzie ponosić żadnych opłat związanych z takim zwrotem. Rachunek bankowy Klienta dla potrzeb zapłaty powyższych kwot powinien zostać przez niego określony w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przesłany przez klienta odrębnie (osobno) pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) kontakt@lapidem.pl

6. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru w wysokości opłaty przesyłka kurierską firmą DPD za wysyłkę towaru. Jeżeli Klient wybierze inny sposób dostarczenia Towaru niż za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (tj. inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem (odesłaniem) towaru.

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru.

2. Jeżeli w ocenie Klienta nabyty przez niego Towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (w tym odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny Towaru), Klient może żądać naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy. W tym celu Klient powinien:

  • odesłać Towar (o ile to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu i z załączonym dowodem zakupu – paragonem) na następujący adres: Lapidem Natural Jewellery  ul. Wiklinowa 16 62-023 Kamionki

  • przesłać lub przedłożyć w innym sposób na wskazany powyżej adres lub adres e-mail: kontakt@lapidem.pl pisemne oświadczenie zawierającego reklamację wadliwego Towaru; 

  • wskazać w powyższym oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określić, na czym polega wada towaru;

  • wskazać w powyższym oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia przez Sprzedawcę reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. Sprzedawca może odmówić żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Sprzedawca pokrywa uzasadnione koszty reklamacji, w tym udokumentowany koszt przesłania Towaru będącego przedmiotem reklamacji przez Klienta

VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami posiadającymi status Przedsiębiorcy, Sprzedawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do Sklepu Internetowego i dokonywaniem Zamówień wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym polegających na błędnym dokonaniu rejestracji przez Klienta.

VIII. Newsletter

1. Każdy Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi newslettera świadczonej drogą elektroniczną („newsletter”).

2. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta materiałów w formie elektronicznej, w tym między innymi informacji o dostępnych Towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę, planowanych promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.

3. W celu otrzymywania newslettera Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na jego otrzymywanie. Zgoda ta jest wyrażana podczas zakładania Konta Klienta dla potrzeb dokonania zakupów w Sklepie Internetowym lub też niezależnie od rejestracji dla tych potrzeb. Wyrażenie powyższej zgody przez Klienta jest dobrowolne.

4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody Klienta na otrzymywania newslettera, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta do grona osób, którym będzie przesyłany newsletter.

IX. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

1. Administratorem danych osobowych jest Several Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Dabrowskiego 77a 60-529 Poznań   („Sprzedawca - Sklep"). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

4. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego, z tym, że postanowienia zawarte poniżej w punktach 6 -8 stosuje się odpowiednio.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa (w tym zmiany ich wykładni lub interpretacji) lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników Serwisu (Klientów Sklepu Internetowego) i zapobieganiu nadużyciom.

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Sklepu Internetowego.

6. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego. Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na Stronie Głównej Sklepu Internetowego oraz w inny, wybrany przez Sprzedawcę sposób zapewniający zapoznanie się przez Klientów z tymi zmianami. Utrzymanie powyższej informacji na Stronie Głównej Sklepu Internetowego nastąpi przez okres nie krótszy niż 14 Dni roboczych.

7. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 Dni roboczych od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.

8. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.

9. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w miejsce zapisów Regulaminu dotkniętych nieważnością stosuje się te przepisy. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

10. Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.

11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.07.2019r.

bottom of page